Vaskeplads
VASKEPLADS

Spildevand fra en vaskeplads som anvendes til rengøring af traktorer og markredskaber, herunder sprøjter og gødningsredskaber bør ledes til gylletank.

Alternativt kan spildevandet ledes til en opsamlingstank.

Vaskepladsen bør etableres med sandfang.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Påfyldningsplads
PÅFYLDNINGSPLADS

En vaskeplads skal befæstes, så der ikke sker nedsivning i jorden eller afstrømning til det omgivne område.

Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i marksprøjte eller rygsprøjte, der anvendes udendørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Rodzoneanlæg
RODZONEANLÆG

Et rodzoneanlæg består basalt af et beplantet grusfilter med horisontal vandstrømning.

Det forrensede spildevand passerer næsten vandret gennem planternes rodzone, hvorved spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på filtermediet.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Nedsivningsanlæg
NEDSIVNINGSANLÆG

Fra et nedsivningsanlæg siver spildevandet igennem jordlagene.

I den umættede zone (over grundvandsspejlet) nedbryder mikroorganismer på jordpartikler spildevandets indhold af omsættelige stoffer under forbrug af ilt. Endvidere kan f. eks. fosfater bindes til jordpartikler.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Biologiske sandfiltre
BIOLOGISKE SANDFILTRE

I et biologisk sandfilteranlæg siver spildevandet lodret gennem et sandlag.

Mikroorganismer på sandkornene nedbryder spildevandets indhold af omsættelige stoffer under forbrug af luftens ilt.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Pileanlæg
PILEANLÆG

I et pileanlæg med nedsivning fjernes spildevandet dels ved fordampning og dels ved at spildevandet siver gennem jordlagene.

Med det vand, der fordampes, optager træerne en del af spildevandets indhold af næringsstoffer og metaller, som senere fjernes fra anlægget ved høst.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
Minirenseanlæg
MINIRENSEANLÆG

Minirenseanlæg er inspireret af renseprocessen i et vandløb.

Rensningen foregår i sektioner, hvor de skadelige stoffer fjernes et efter et.

Spildevandet er bagefter så rent, at det overgår kvalitetskravene til badevand.


Ønsker du at blive kontaktet vedr. dit forestående projekt, så udfyld kontaktformularen under menuen ”kontakt”.
VELKOMMEN

På Kloak i det åbne land kan du finde materiale vedr. vaske- og påfyldningspladser, samt kloakering i det åbne land.
O OP SO SOP
Nedsivning + + + +
Sandfiltre + +
Rodzoneanlæg +
Beplantede filteranlæg + +
Samletanke + + + +
Pileanlæg + + + +
Minirenseanlæg + + + +

Kør musen hen over billederne og læs mere.

Med Venlig Hilsen
Karsten Olsen
Adm. Direktør

LinkedIn profil